3GPP IP-Multimedia Subsystem Multiple Security Vulnerabilities

Bugtraq ID: 106070
Class: Unknown
CVE:
Remote: Yes
Local: No
Published: Dec 04 2018 12:00AM
Updated: Dec 04 2018 12:00AM
Credit: TIAN XIE,GUAN-HUA TU,BANGJIE YIN,CHI-YU LI,CHUNYI PENG,MI ZHANG,HUI LIU,XIAOMING LIU,
Vulnerable: 3GPP IP-Multimedia Subsystem 0
Not Vulnerable:


 

Privacy Statement
Copyright 2010, SecurityFocus