Oracle WebLogic Server Deserialization Remote Command Execution Vulnerability

Bugtraq ID: 108074
Class: Serialization Error
CVE: CVE-2019-2725
Remote: Yes
Local: No
Published: Apr 25 2019 12:00AM
Updated: May 02 2019 10:00AM
Credit: Badcode, Liao Xinxi, ZengShuai Hao, Zhiyi Zhang, and Hongwei Pan, Lin Zheng, Song Keya, and Tianlei Li, Xu Yuanzhen
Vulnerable: Oracle Weblogic Server 12.1.3.0.0
Oracle Weblogic Server 10.3.6.0.0
Not Vulnerable:


 

Privacy Statement
Copyright 2010, SecurityFocus