Jason Rahaim MP3Mystic Server Directory Traversal Vulnerability

Solution:
Jason Rahaim has addressed this issue in version 1.04b3:


Jason Rahaim MP3Mystic 1.0

Jason Rahaim MP3Mystic 1.0.1

Jason Rahaim MP3Mystic 1.0.3

Jason Rahaim MP3Mystic 1.0.4


 

Privacy Statement
Copyright 2010, SecurityFocus