Multiple Huawei Products CVE-2016-8768 Local Privilege Escalation

Bugtraq ID: 93885
Class: Design Error
CVE: CVE-2016-8768
Remote: No
Local: Yes
Published: Oct 26 2016 12:00AM
Updated: Dec 20 2016 03:02AM
Credit: Zhao Jianqiang, Chen Gengjia, Wang Qize, Zhu Bin and Pan Yu.
Vulnerable: Huawei Honor 7 6.9
Huawei Honor 6 Plus 6.9
Huawei Honor 6 6.9
Not Vulnerable: Huawei Honor 7 6.9.16
Huawei Honor 6 Plus 6.9.16
Huawei Honor 6 6.9.16


 

Privacy Statement
Copyright 2010, SecurityFocus